Részvételi Szabályzat

A Grintech Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 20.; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett,2023. május 01. 00:01 – 2023. május 19. 14:00 között lebonyolításra kerülő nyereményjátékhoz (a továbbiakban: „Nyereményjáték”).

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban részt vesz minden, Magyarországi székhelyű jogi személy, aki 2023. május 01. 00:01 – 2023. május 19. 14:00 között szállítási szerződést ír alá a Grintech Kft-vel bármilyen CNC szerszámgép megvásárlására (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”). A Nyereményjáték szabályait jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) tartalmazza.
A Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Részvételi Szabályzatot, valamint a Szervező adatvédelmi elveit és gyakorlatát, adatkezelési szabályzatát, amelyeket itt érnek el:
https://www.grintech.hu

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt:

  • a Szervező, valamint a nyereményfelajánló partner vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a Nyereményjáték során a jelen Részvételi Szabályzat megsértése miatt kizárt.

A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjátékba való regisztráció 2023. május 19. napján 14:00-ig tart, és a Nyereményjáték lezárására ebben az időpontban kerül sor.

A Nyereményjáték menete:

Szervező a Résztvevők közül sorsolással választja ki az 1 nyertest. Szervező azon Résztvevők közül sorsolja ki a nyertest, aki 2023. május 01. 00:01 – 2023. május 19. 14:00 között szállítási szerződést ír alá a Grintech Kft-vel bármilyen CNC szerszámgép megvásárlására és egyidejűleg megadták az elérhetőségeiket.

Nyeremény:

A Nyereményjáték 1 nyertese egy db ASTREEA gyártmányú e-bike-ot kap. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A nyertes sorsolásának helyszíne és időpontja: HUNGEXPO Kiállítási- és Rendezvényközpont, A pavilon 213 C stand, 2023. május 19. napján 15:00 órakor. A nyereményhez kapcsolódó valamennyi közterhet a nyeremény felajánlója fizet meg. A Nyereményjátékban való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek a nyeremény felajánlóját terhelik.
A Nyeremény tárgyával kapcsolatos szavatossági és jótállási jogok kizárólag termék gyártóját terhelik. A Grintech Kft. a fenti jogok érvényesítéséhez szükséges jótállási jegyet a nyeremény átadásakor a Nyertesnek átadja.

Nyertes meghatározása

Nyerteseknek ismeri el Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt azt a 1 Résztvevőt, aki megfelel a Nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, továbbá akinek nevét a 2023. május 19. napján 15:00-kor tartott sorsoláson kisorsolják.

Nyertes értesítése, a nyeremény átvétele

A Nyereményjáték nyertesét a Szervező a megadott email címen és telefonon értesíti.
Amennyiben a nyertes a kiértesítő üzenet kézbesítését követően 3 napon belül nem jelentkezik válaszüzenetben vagy a visszaigazolt nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a nyertes elveszíti jogosultságát a nyeremény átvételére.
A nyertes részére a nyereményt a Szervező adja át.

Adatvédelem

A jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében Szervező adatvédelmi elvei és gyakorlata az irányadók, amelyeket a Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogad. Szervező adatvédelmi elvei és gyakorlata az alábbi internet címen érhetők el:
https://www.grintech.hu
Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével és adatai megadásával engedélyezi, hogy a Nyereményjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából Szervező személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotörvény), és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelően kezelje.
Tekintettel arra, hogy a Nyereményjátékban való részvétel a feltételeknek való megfelelés esetén automatikus, a személyes adatok kezelésére a Grintech Kft. adatvédelmi szabályai az irányadók, amelyek az alábbi címen érhetők el: www.grintech.hu.

Egyéb rendelkezések:

Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által a szerződésben tévesen vagy hibásan, hiányosan megadott adatokkal okozott következményekért, mely a Nyereményjátékból való kizárást is eredményezheti.
Szervező jogosult kizárni a Nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.
Résztvevők elfogadják, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező részére okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Részvételi Szabályzatot vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse, vagy módosítsa.
Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni.
Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a https://www.grintech.hu weboldalon teszi nyilvánossá.
Szervező fenntartja a Nyereményjáték szabályai és mechanizmusa, nyereményei és a jelen Részvételi Szabályzat megváltoztatásának jogát.
Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
A nyereményjáték lebonyolítására a magyar jog az irányadó.
Budapest, 2023. április 27.
Grintech Kft.