ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

FŐOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A GrinTech Kft. (H-2045, Törökbálint, Torbágy u. 16) továbbiakban adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az GrinTech Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.grintech.hu oldalon. A GrinTech Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kelő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

A GrinTech Kft. elkötelezett ügyfelei és partneri személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A GrinTech Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A GrinTech Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, úgy az info@grintech.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A GrinTech Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az, a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 20 év elteltével töröl.

Név: GrinTech Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. 2. emelet 1.

Cégjegyzékszám: 01 09 347962
Adószám: 27073913241
Telefonszám: +36-23/920-836
E-mail: info@grintech.hu
Adatvédelmi tisztviselő

Név: Csányi Éva
Telefonszám: +36 70 779 0383
A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadandó személyes adatok

Cégnév / Név / Beosztás / Telefon / E-mail

Technikai adatok

A GrinTech Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
változatlansága igazolható (adatintegritás)
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A GrinTech Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A GrinTech Kft. az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információkhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

E-mail címekre küldött, nem szolgáltatáshoz köthető, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük
Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Cégnév / Név / Beosztás / Telefon / E-mail

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

E-mail címekre küldött, nem szolgáltatáshoz köthető, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük
Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Cégnév / Név / Beosztás / Telefon / E-mail

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünkről továbbra is bármikor leiratkozhat!

Jelentkezés álláshirdetésre
Adatkezelő a beérkezett pályázatokat tárolja.
Az adatkezelés célja: Adatkezelőnél állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama:
a pályázat benyújtásától számított hat hónap.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni Adatkezelő által közzétett állásajánlatokra.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

A GrinTech Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a GrinTech Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011 évi CXII. törvénynek („Infotv.”)
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”)

A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő vezetője és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási. és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A GrinTech Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a szeélyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 354. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai: az érintett személyes adatok kategóriái azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyelelti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, s az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást i. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódónak.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemezetgi adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illeteőleg jogszabály felhatalmása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A GrinTech Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.